Skip to main content

Vilkår for anvendelse

Introduktion

Denne side ejes af Foundation Consumer Healthcare, LLC og drives af Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS, i det følgende benævnt ”Ceuta Healthcare”, ”vi”, ”os” eller ”vores”. Nærværende vilkår og betingelser er underlagt din brug af vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du disse vilkår og betingelser i deres helhed. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser eller dele af dem, kan du ikke bruge vores hjemmeside.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Medmindre andet er angivet ejer vi de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med hjemmesiden samt det materiale, som findes på hjemmesiden. I henhold til nedenstående licens forbeholdes alle intellektuelle ejendomsrettigheder.

Licens til brug af hjemmesiden

Du kan kun se og downloade til opbevaring i cache-lageret og udskrive sider fra hjemmeside til eget brug, hvilket er omfattet af nedenstående begrænsninger og andre steder i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

(a) genudgive materiale fra denne hjemmeside (herunder genudgivelse på andre hjemmesider)

(b) sælge, udleje eller udstede underlicens til materiale fra hjemmesiden

(c) vise hjemmesidens materiale i offentligheden

(d) reproducere, duplikere, kopiere eller på anden måde udnytte materialet på vores hjemmeside til kommercielle formål

(e) redigere eller på anden måde ændre noget som helst af materialet på hjemmesiden

(f) gendistribuere materiale fra denne hjemmeside.

Accepteret brug

Du må ikke anvende vores hjemmeside på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller forringe tilgængeligheden af eller adgangen til hjemmesiden, eller som er ulovlig, retsstridig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, retsstridige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til at kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere materiale, der indeholder spyware, computervirus, trojansk heste, orm, tastetrykregistrering, rootkits eller anden ondsindet computersoftware.

Du må ikke udføre systematisk eller automatiseret dataindsamling (herunder, uden begrænsning, dataskrabning, datamining, dataudtræk og dataindsamling) på eller i forbindelse med vores hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til markedsføringsrelaterede formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Begrænset adgang

Adgangen til visse områder på vores hjemmeside er begrænset. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at begrænse adgangen til hele eller dele af vores hjemmeside.

Såfremt vi tildeler dig et bruger-id og en adgangskode, som giver dig adgang til dele af vores hjemmeside med adgangsbegrænsning eller andet indhold eller andre tjenester, er du forpligtet til at holde dit bruger-id og din adgangskode fortrolig.

Vi er berettigede til, efter eget skøn, at deaktivere dit bruger-id og din adgangskode uden varsel eller forklaring.

Brugergenereret indhold

I disse vilkår og betingelser betyder ”dit brugerindhold” materialer (herunder, uden begrænsning, tekst, billeder, lydmaterialer, videomaterialer og audiovisuelle materialer), som du sender til vores hjemmeside, uanset formålet.

Du giver os en global, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, tilpasse, publicere, oversætte og distribuere dit brugerindhold i ethvert eksisterende eller fremtidigt medie. Du giver os også ret til at udstede underlicens til disse rettigheder samt ret til at anlægge sag for enhver krænkelse af disse rettigheder.

Dit brugerindhold må ikke være retsstridigt eller ulovligt, må ikke krænke evt. tredjeparters juridiske rettigheder og må ikke give anledning til sagsanlæg, uanset om sagsanlægget er mod dig, os eller tredjepart (i hvert enkelt tilfælde, i henhold til gældende lovgivning).

Du må ikke sende brugerindhold til hjemmesiden, som er eller har været genstand for varslede eller faktiske søgsmål eller lignende klagesager.

Vi forbeholder os ret til at redigere eller fjerne materialer, der er sendt til vores hjemmeside, opbevaret på vores servere, hostet eller publiceret på vores hjemmeside.

Uanset vores rettigheder vedrørende brugerindhold, foretager vi ikke, i henhold til disse vilkår og betingelser, overvågning af overførslen af et sådant indhold til eller publiceringen af et sådant indhold på vores hjemmeside.

Begrænsede garantier

Selvom vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, kan vi ikke garantere deres fuldstændighed eller nøjagtighed. Vi kan heller ikke garantere, at hjemmesiden forbliver tilgængelig eller at materialet på hjemmesiden holdes opdateret

I det omfang, som er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle synspunkter, garantier og betingelser i forbindelse med denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, garantier ifølge gældende lovgivning i forhold til tilfredsstillende kvalitet, brugsegnethed samt udøvelse af rimelig omhu og dygtighed).

Ansvarsbegrænsning

Intet i disse vilkår og betingelser (eller andetsteds på vores hjemmeside) vil udelukke eller begrænse vores ansvar for bedrageri, dødsfald eller personskade, som skyldes vores forsømmelighed, eller for ethvert andet ansvar som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Med forbehold for dette vil vores ansvar over for dig, i forbindelse med brugen af vores hjemmeside eller i henhold til eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, uanset om det er kontraktmæssigt, erstatningsmæssigt (herunder forsømmelighed) eller på anden vis, være begrænset på følgende måder:

(a) I det omfang, at hjemmesiden og de oplysninger og tjenester på hjemmesiden er gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

(b) Vi er ikke ansvarlige for følgeskader, indirekte eller særlige tab eller skader.

(c) Vi er ikke ansvarlige for tab af fortjeneste, indtægter, omsætning, skønnede besparelser, kontrakter, forretninger, goodwill, omdømme, data eller oplysninger.

(d Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af enhver begivenhed eller begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

(e) Vores maksimale ansvar, hvad angår enhver hændelse eller række af relaterede hændelser vil være begrænset.

Skadeserstatning

Du accepterer hermed at holde os skadesløse mod tab, skader, omkostninger, forpligtelser og udgifter (herunder, uden begrænsning, sagsomkostninger samt ethvert beløb betalt af os til tredjemand i behandlingen af et krav eller en tvist efter anbefaling fra vores juridiske rådgivere) der er opstået eller som vi har lidt, som følge af enhver misligholdelse fra din side af enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser.

Misligholdelse af disse vilkår og betingelser

Uden at det berører vores øvrige rettigheder i disse vilkår og betingelser, er vi, i tilfælde af enhver misligholdelse af disse vilkår og betingelser fra din side, berettigede til at træffe enhver foranstaltning, vi anser for nødvendig for at håndtere misligholdelsen, herunder at ophæve din adgang til hjemmesiden, forhindre dig i at få adgang til hjemmesiden, forhindre computere, der bruger din IP-adresse, i at få adgang til hjemmesiden, kontakte din internetudbyder for at anmode om at de blokerer din adgang til hjemmesiden og/eller lægge sag an mod dig.

Ændringer

Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser. Ændrede vilkår og betingelser vil gælde brugen af vores hjemmeside fra datoen på den udgivelse, der indeholder de ændrede vilkår og betingelser på vores hjemmeside. Besøg denne side regelmæssigt for at sikre, at du er bekendt med den aktuelle version.

Overdragelse

Vi kan overføre, udstede underkontrakter eller på anden måde håndtere vores rettigheder og/eller pligter i henhold til disse vilkår og betingelser uden at underrette dig eller indhente dit samtykke

Du må ikke overføre, udstede underkontrakter eller på anden måde håndtere dine rettigheder og/eller pligter i henhold til disse vilkår og betingelser.

Adskillelighed

Såfremt en domstol eller anden kompetent myndighed fastslår, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlige og/eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gyldige. Såfremt en ulovlig bestemmelse, og/eller en bestemmelse der ikke kan håndhæves, ville være lovlig og/eller kan håndhæves, hvis dele af den blev slettet, vil denne del anses for at være slettet, mens den øvrige del af bestemmelsen fortsat er gældende.

Udelukkelse af tredjeparts rettigheder

Disse vilkår og betingelser er udarbejdet til fordel for dig og os og er ikke beregnet til at være til fordel for eventuelle tredjeparter, ligesom den ikke kan håndhæves af tredjemand. Udøvelsen af vores og dine rettigheder, vedrørende disse vilkår og betingelser, er ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.

Den komplette aftale

Denne aftale udgør den komplette aftale mellem dig og os, vedrørende din brug af vores hjemmeside, og erstatter alle tidligere aftaler vedrørende din brug af denne hjemmeside.

Lovgivning og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til engelsk lovgivning, og enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, er underlagt de ikke-eksklusive domstole i England og Wales.

Vores detaljer

Vores virksomheds fulde navn er Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS

Hjemmesiden Breathe Right blev designet af: Walker Agency, Wootton Grange, Wootton Mount, Bournemouth, BH1 1PJ

This site is registered on wpml.org as a development site.